Hantering av personuppgifter

 Avser MS Skandinavien AB (refererat till som ”Moco Sports”).

 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Arbetsplats

 

 

Uppgifter som du tillhandahåller till oss

 

Utmärkande för denna typ av personuppgifter är att det är sådana du aktivt och frivilligt anger till Moco Sports, exempelvis genom formulär eller via mail.

 

 

Cookies

 

När du besöker vår webbplats använder vi cookies och du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

 

 

Uppgifter från andra

 

Vi kan även komma att registrera annan information om dig baserat på offentligt tillgänglig information, som t.ex. bransch och ytterligare kontaktinformation.

 

 

Vad använder vi personuppgifter till?

 

För att att vi ska få behandla personuppgifter måste det finnas en laglig grund. Detta förutsätter att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse. Dessutom får vi behandla personuppgifter med ditt samtycke eller efter en intresseavvägning.

 

 

För direktmarknadsföring

 

Moco Sports skickar väldigt sällan direktmarknadsföring via e-post, men i de fall vi vi gör det så använder vi dina uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, anpassade erbjudanden och relevant information. Vi kan även komma att kontakta dig per telefon. Vi behandlar uppgifterna med stöd av ditt samtycke.

 

Till vem delar vi personuppgifter?

 

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Om vi delar dina personuppgifter så säkerställer vi att dina uppgifter endast behandlas i enlighet med denna policy.

 

 

För att följa lag

 

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Moco Sports om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Moco Sports rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

 

Vid försäljning eller överlåtelse

 

Vi kan komma att behöva överlämna dina personuppgifter till en köpare eller potentiell köpare vid försäljning eller överlåtelse av Moco Sports. Om något sådant kommer att ske så vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din information behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna policy.

 

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Men om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav. 

 

 

Så länge sparas din data

 

Vi sparar dina personuppgifter under 5 år från att du angivit dem till oss. Varje gång du använder vår tjänst eller anger dina uppgifter till oss på nytt, genom t.ex. olika formulär, påbörjas en ny 5 års period. Efter 5 år av inaktivitet anses dina uppgifter inte längre relevanta. Du kan be oss att radera dina uppgifter när du vill. 

 

 

Så skyddas dina personuppgifter

 

Moco Sports vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de anställda som behöver tillgång till dina personuppgifter ska ha tillgång till dem.

 

 

Dina rättigheter

 

Det är viktigt att du känner till dina rättigheter och förstår hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter, till vem vi lämnar ut dem och hur länge vi sparar dem.

 

 

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

 

Du kan närsomhelst begära ut samtliga personuppgifter som finns lagrade på dig. Vi kommer att lämna ut dem inom 30-dagar. 

 

 

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”)

 

Du har själv möjlighet att när som helst be oss radera samtliga personuppgifter vi har lagrade på dig. 

 

Du har rätt att få dina personuppgifter porterade.

 

Du har rätt att få ut och på annat håll använda (portera) sådan data som du själv har lämnat till oss.

 

Du har rätt att invända mot, eller begränsa användningen av personuppgifter

 

Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen kommer vi endast att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

 

 

Ändringar av personuppgiftspolicy

 

Vi uppdaterar regelbundet denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig.

 

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

 

MS Skandinavien AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

 

MS Skandinavien AB

 

Nybrogatan 73

 

C/O Rétine Retusch AB

 

114 40 Stockholm

 

hello@mocosports.se

 

MS Skandinavien AB

hello@mocosports.se
+46 709 20 50 35
Nybrogatan 73
114 40 Stockholm